Handreiking PGS-risicobenadering beschikbaar

Handreiking PGS-risicobenadering beschikbaar -

De PGS-en worden omgezet naar een nieuwe stijl. Dit maakt transparanter waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen en geeft gebruikers meer houvast om alternatieve maatregelen toe te passen. De omzetting gebeurt in PGS-teams, op basis van een risicobenadering. De kern hiervan is dat een PGS-team in scenario’s vaststelt welke risico’s zich bij een installatie kunnen voordoen en wat nodig is om deze te voorkomen, bestrijden en beheersen. Op basis van de scenario’s worden vervolgens doelen geformuleerd die aangeven welk veiligheidsniveau gerealiseerd moet worden. De maatregelen geven vervolgens concreet aan hoe aan deze doelen kan worden voldaan. Er is een handreiking gepubliceerd over risicobenadering, zie hier.

Meer leest u in de VHCP Nieuwsbrief.