Activiteiten

Verbond van Handelaren in Chemische Producten

Het VHCP behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de handel en distributie van chemische producten. Sinds 1946 staat daarbij samenwerking centraal. Het VHCP spant zich in voor het vergroten van de veiligheid voor mens en milieu en een gunstig ondernemersklimaat.

Onder de leden van het VHCP bevinden zich  formuleerders, groothandelaren, distributeurs, wederverkopers, importeurs, exporteurs, producenten commissionairs, verkoopkantoren van de chemische industrie en logistiek dienstverleners.

De activiteiten van het VHCP zijn gericht op vier verschillende terreinen: advocacy, communication, networking en expertise. Wat betekent dit in de praktijk?

 • Advocacy
  Het VHCP behartigt als betrouwbaar en deskundig ketenpartner de algemene belangen van de chemische distributie met een secretariaat dat daarin is gespecialiseerd. Het VHCP streeft naar een gunstig ondernemersklimaat. Als basis daarvoor bevordert het VHCP eigen verantwoordelijkheid en zelfregulering. Een goed voorbeeld van deze aanpak, is het programma Veiligheid Voorop. Het VHCP is initiatiefnemer en trekker van dit programma. Zo wil het VHCP bijdragen aan verantwoorde distributie van chemicaliën. Het VHCP treedt daarnaast adviserend op bij de vormgeving van nieuwe overheidsmaatregelen.
   
 • Communication
  Het VHCP is de stem van de chemische distributie en vertegenwoordigt leden aan tafel bij alle stakeholders. Het VHCP functioneert ook als aanspreekpunt en gesprekspartner voor de branche in de maatschappij.
   
 • Networking
  Het VHCP organiseert sociale activiteiten, waarbij leden en andere stakeholders elkaar kunnen ontmoeten. Jaarlijks zijn er een nieuwjaarsbijeenkomst, de algemene ledenvergadering, het FECC-congres, de lunchbijeenkomst en een Social Event. Het netwerk dat het VHCP, sinds 1946 biedt, is uniek. Hierin participeren de belangrijkste spelers uit de chemische distributiesector.
   
 • Expertise
  Het VHCP zorgt dat kennis (extern) wordt opgedaan en gedeeld over Milieu en Veiligheid, Responsible Care en REACH/CLP. Rondom die onderwerpen zijn aparte werkgroepen actief. Het VHCP organiseert themabijeenkomsten en verdiepingscursussen, en bedingt kortingen bij externe trainingen. Ook zorgt het VHCP voor handige tools zoals Best Practices, de beantwoording van REACH-casusvragen en het Stappenplan REACH. Dankzij onderlinge samenwerking versterken de leden elkaar en de sector.
Samenwerking
Wat telt, is het collectief. Dat maakt een optimale belangenvertegenwoordiging mogelijk. Samen kan een zo groot mogelijk draagvlak worden gecreëerd om invloed uit te oefenen en ontwikkelingen pro-actief op te pakken. Vandaar dat het VHCP ook de samenwerking met andere (branche)organisaties cruciaal vindt. Zo is het VHCP in internationaal verband aangesloten bij de Europese vereniging FECC die op haar beurt is aangesloten bij de wereldwijde vereniging ICCTA.

In Nederland wordt intensief samengewerkt met de VNCI, zoals voor het Responsible Care-programma. Hiervoor werd in 1997 een partnership afgesloten om samen een nog betere invulling te geven aan veiligheid, gezondheid en milieu. In 2009 is deze overeenkomst vernieuwd, omdat het programma naast de toevoeging van de Global Charter, is uitgebreid met duurzaamheid, transparantie, verbeterd ketenbeheer en consistentie. Verder werkt het VHCP samen met het Platform Biociden en tal van andere brancheorganisaties.

Het VHCP heeft samen met andere chemische brancheverenigingen het initiatief genomen voor Veiligheid Voorop. Dit is een actieplan om de veiligheid in de bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken verder te verbeteren.

Uit het VHCP is bovendien een jongerentak ontsproten, genaamd de Jongeren in de Chemie. Dit is een platform gericht op Young Professionals die werkzaam zijn in de productie, handel, opslag en/of transport van chemische producten in Nederland en België.