Responsible care

Responsible Care

 
Het Responsible Care-programma
De chemische distributiesector heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om op een veilige wijze te werken. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar door de gehele keten. Om ervoor te zorgen dat bedrijven proactief invulling geven aan deze verantwoordelijkheid, is het VHCP aangesloten bij het Responsible Care-programma. Dit is een wereldwijd initiatief van de chemische sector dat is gericht op continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 
In tientallen landen werkt de chemische distributiesector via RC nauw samen om de sector veiliger te maken – niet alleen onderling, maar ook met de chemische productiebedrijven. Via het programma wordt gewerkt aan wijd uiteenlopende zaken. Van productveiligheid tot transparante communicatie, van het voorkomen van incidenten tot het terugdringen van afval. Er is ook aandacht voor duurzame productie en gebruik, ook wel product stewardship. Chemische distributeurs spelen hier een belangrijke schakelrol Omdat zij in direct contact staan met zowel producenten van chemicaliën als eindgebruikers, omdat zij vroegtijdig situaties kunnen signaleren die verbetering behoeven en inzicht hebben in ontwikkelingen in meerdere sectoren. Dankzij het systeem van checklists, prestatie-indicatoren en verificatieprocedures van RC komt de relevante informatie boven water en kan hierop worden geacteerd.
 
 De 8 pijlers
 Het wereldwijde Responsible Care programma van de chemische distributiesector is gebaseerd op acht pijlers.
 
 1. Wettelijke eisen: Voldoet in elk geval aan de wet- en regelgeving, voor zover op hem van toepassing en functioneert in overeenstemming met richtlijnen en goede praktijken van het VHCP.
 2. Risicomanagement: Verzekert dat zijn activiteiten geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor zijn werknemers, dienstverleners, afnemers, het publiek of het milieu.
 3. Beleid en documentatie: Heeft zijn eigen activiteiten in documenten vastgelegd en zorgt dat Responsible Care een integraal onderdeel is van het gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid.
 4. Productinformatie: Biedt relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuinformatie over producten en activiteiten aan zijn werknemers, dienstverleners, klanten, het bevoegd gezag en het publiek.
 5. Training: Verzekert dat alle werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en zorgt voor voldoende opleiding en training van zijn werknemers om te kunnen voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieudoelstellingen.
 6. Calamiteitenplan: Heeft en onderhoudt een passend calamiteitenplan. 
 7. Doorlopende verbeteringen: Ondersteunt en neemt deel aan initiatieven die de kwaliteit van zijn activiteiten verbeteren en die het gezondheids-, veiligheids- en milieubewustzijn verbeteren.
 8. Communicatie: Communiceert met alle betrokkenen over de mogelijke impact van zijn activiteiten, is alert op en reageert op de zorgen hierover uit de gemeenschap.

Responsible Care en het VHCP
Deelname aan RC is verplicht voor alle leden van het VHCP.
Dit brengt een aantal zaken met zich mee. Ten eerste moet ieder lid van het VHCP de Responsible Care-beleidsverklaring ondertekenen en hier actief invulling aan geven. Bovendien worden leden geacht hun inspanningen op het gebied van RC door een derde partij laten auditen. Dit is een initiatief dat de leden van het VHCP vrijwillig hebben genomen om gezamenlijk nog beter de verplichtingen en de voortgang te kunnen aantonen. Dit alles onder het motto ‘vertrouwen is goed, controleren is beter'. Leden kiezen er vaak voor om hun ISO-auditor tevens een RC-audit te laten uitvoeren. De Nederlandse chemische distributie loopt hiermee voorop in Europa. Verder wordt van de leden gevraagd dat zij workshops bezoeken om hun kennis te blijven aanscherpen en dat zij actief lid zijn van het VHCP.

In het RC-Jaarverslag rapporteert het VHCP over de prestaties van de leden. Hierbij wordt het secretariaat ondersteund door de Beleidsgroep Responsible Care. Dit verslag is hieronder te vinden. Zo werken de leden van het VHCP aan het vergroten van duurzaamheid, transparantie en ketenbeheer in de sector.
 
 RC draagt bij aan verantwoord ondernemen, hetgeen ook duidelijke bedrijfsvoordelen oplevert.
 Zo helpt implementatie van   Responsible Care o.a. bij het:
 • voldoen aan eisen uit de wet- en regelgeving
 • vergroten van uw inzicht in risico’s binnen de bedrijfsvoering
 • verduidelijken van taken en verantwoordelijkheden
 • verlagen van ziekteverzuim
 • verkleinen van de kans op procedures en stilleggingen
 • optimaliseren van uw operationele processen
 • aantonen van uw inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • vergroten van draagvlak voor uw bedrijf bij autoriteiten en het brede publiek
 

 

 

RC_groen_regel_opzij.jpg