Milieu en Veiligheid

Milieu en Veiligheid
De leden van het VHCP hebben een actieve rol en een duidelijke plek in de keten. Vandaar dat het VHCP, in het verlengde van Responsible Care, veel aandacht besteedt aan het thema Milieu & Veiligheid. De chemische distributiesector probeert als schakel tussen leverancier en gebruiker van de stof de ketenverantwoordelijkheid voortdurend te verbeteren.

Hiervoor is de Commissie Milieu & Veiligheid actief op onderwerpen als: afval, arbeidsomstandigheden, BRZO, communicatie over risico’s, crisismanagement, opslag, precursoren, parkeren van tankwagens, ruimtelijke ordening, toezicht & handhaving, veiligheidscultuur, verpakkingen, vervoer en water.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
Een belangrijk onderwerp is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze PGS-standaarden zijn gericht op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en de overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven. De PGS-standaarden bevatten voorschriften voor arbeids-, milieu-, transport- en brandveiligheid. Deze worden bepaald op basis van de actuele stand der techniek. Overheden gebruiken deze voorschriften bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Hoewel de voorschriften formeel niet verplicht zijn, wordt er wel vaak naar verwezen in vergunningen. Dat maakt deze documenten des te belangrijker.
 
Het bedrijfsleven en de betrokken overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties en het periodiek aanpassen ervan aan ontwikkelingen in het veld. Het VHCP is hierbij nauw betrokken en zet in op werkbare en realistische voorschriften in de PGS-documenten. Leden Commissie Milieu en Veiligheid zijn betrokken bij de:

  • PGS 6: Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999
  • PGS 14: Handboek brandbestrijdingssystemen
  • PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
  • PGS 31: Vloeistoffen – opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

Veiligheid Voorop
Het VHCP is initiatiefnemer geweest van het programma Veiligheid Voorop. Hierbinnen werkt de gehele industriĆ«le chemische keten samen om de veiligheidscultuur te verbeteren. Uitgangspunt is dat een betere veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen, maar ook vraagt om betrokken leiderschap en een ondersteunende houding van iedereen die in het bedrijf werkt. Samen met Veiligheid Voorop probeert het VHCP de ‘hearts and minds’ van de betrokkenen te winnen. Het VHCP legt de nadruk daarbij op het stimuleren dat bedrijven veiligheidseisen stellen aan de bedrijven met wie ze zaken doen.

Indienen LTI
Het VHCP vraagt van zijn leden om direct de analyse van ieder incident te sturen. Zo ontstaat actueel overzicht en inzicht, waarmee leden in staat worden gesteld om beter te leren van incidenten en actie te ondernemen binnen hun bedrijf. Klik hier voor het formulier.