Het VHCP moedigt actoren in de chemieketen aan om hun ketencommunicatie te verbeteren

Het VHCP moedigt actoren in de chemieketen aan om hun ketencommunicatie te verbeteren -

Ketencommunicatie is cruciaal voor het bereiken van de REACH-doelstelling om de risico’s voor mens en milieu gerelateerd aan blootstelling aan stoffen te verminderen.
 
Als de tussenschakel tussen chemische producenten en ‘downstream users’, spelen chemische distributeurs een belangrijke rol in de ketencommunicatie. Zij hebben immers de plicht om relevante informatie over de chemische stof of het mengsel (via het veiligheidsinformatieblad en de blootstellingscenario’s) door te geven aan de volgende actor in de keten.
 
De praktische uitvoer van dit REACH-vereiste brengt echter een last met zich mee voor de chemische industrie in het algemeen en de chemische distributeurs in het bijzonder. Chemische distributeurs ontvangen over dezelfde stof van verschillende leveranciers informatie die steeds anders geordend is. Zij staan vervolgens voor de uitdaging om al die informatie zodanig te consolideren dat deze aan hun afnemers op inzichtelijke beschikbaar kan worden gesteld.
 
Om die reden volgt het VHCP, het Verbond van Handelaren in Chemische Producten, de oproep van de Europese belangenorganisatie Fecc om:

  • Het veiligheidsinformatieblad vorm te geven volgens de vereisten uit Bijlage II van REACH;
  • De blootstellingscenario’s vorm te geven volgens de vereisten uit de Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, Deel D: Kader voor de blootstellingsbeoordeling;
  • De catalogus van standaardformuleringen EuPhrac en ESCom te gebruiken voor zowel de inhoud van het veiligheidsinformatieblad als de bijgevoegde blootstellingsscenario’s;
  • De elektronische communicatiestandaard SDSComXML/ESComXML te gebruiken voor de uitwisseling van veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s.
 
Het VHCP meent, samen met de Fecc, dat succesvolle ketencommunicatie alleen mogelijk is als aan deze voorwaarden is voldaan.