ISZW legt nadruk op gevaarlijke stoffen

ISZW legt nadruk op gevaarlijke stoffen -

ISZW constateert dat het aantal ongevallen de laatste jaren blijft stijgen. Het aantal arbeidsongevallen was in 2017 circa 7 procent hoger zijn dan in 2016. Als redenen wordt genoemd het onjuiste veiligheidsmaatregelen en onwetendheid bij werkgevers en/ of werknemer. In economische slechte tijden wordt bovendien te weinig geld vrijgemaakt en in goede tijden worden te weinig tijd vrijgemaakt. Het vraagt ISZW extra aandacht voor.

In het regeerakkoord wordt geleidelijk € 50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt voor ISZW. Daarbij is er veel aandacht voor gevaarlijke stoffen. In 2018 wordt gefocust op procesveiligheid en de beheersing van blootstelling aan carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). Lees hier de VHCP-notitie.
 
Daarnaast heeft SZW de lijst kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen geactualiseerd, zie hier

Meer leest u in de VHCP NIeuwsbrief.