Inspectie SZW richt zich met inspectieproject op blootstelling bij groothandels chemische producten

Inspectie SZW richt zich met inspectieproject op blootstelling bij groothandels chemische producten -

De Inspectie SZW gaat binnenkort van start met een inspectieproject gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het project richt zich in het bijzonder op groothandels in chemische producten. Inspecties zijn onaangekondigd. Bij de selectie van bedrijven is o.a. gekeken naar hoe lang geleden de laatste inspectie heeft plaatsgevonden. In een overleg met het VHCP heeft I-SZW daarbij onderstaande aandachtspunten benoemd.
 
Het voornemen is om medio april met het project te starten. Afhankelijk van de op dat moment geldende COVID-19-beperkingen zullen inspecteurs of starten met een telefonische beoordeling of met een inspectie op het bedrijf. Bij een inspectie op afstand wordt in eerste instantie gevraagd naar de ‘arbozorg’, de stoffenregistratie en de blootstellingsbeoordelingen van de stoffen. Het onderwerp ‘arbozorg’ omvat de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract met de arbodienst. Let erop dat dit contract de verplichte 11 elementen bevat (zie hier). I-SZW heeft aangekondigd snel tot boetes over te gaan wanneer een bedrijf niet over deze arbozorgelementen beschikt. Na inspectie op afstand volgt alsnog een inspectie op het bedrijf. 
 
De eerste prioriteit ligt bij blootstelling aan CMR-stoffen en sensibiliserende stoffen (zie hier), maar er wordt gekeken naar alle gevaarlijke stoffen. 
 
Op basis van art. 4.2 Arbobesluit moet de aard, de mate en de duur van de blootstelling worden beoordeeld. Hieraan kan worden voldaan door gebruik te maken van de zelfinspectietool van I-SZW (zie hier) die uit vier stappen bestaat: inventariseren, beoordelen, maatregelen en borging. 
 
Bij de beoordeling van de blootstelling in uw bedrijf kunt u daarnaast gebruik maken van informatie die wordt aangeleverd via de blootstellingsscenario’s in het VIB (extended SDS). Die informatie moet worden vertaald naar uw situatie (Arbo), waarbij u in principe ook moet voldoen aan de beheersmaatregelen uit het ES (Reach). Houd daarbij rekening met:
- Uw RI&E en plan van aanpak (zie hier)
- De arbeidshygiënische strategie (waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen de laatste optie zijn).
- Gecombineerde blootstelling van werknemers die werken met meerdere stoffen/ in meerdere processen, 
  terwijl ES meestal gaat over enkelvoudige stof bij één handeling.
- Nederlandse grenswaarden (OEL) die lager liggen dan de Europese (DNEL), zoals ethanol en formaldehyde.
- Beoordelen en berekenen van blootstelling zonder ademhalingsbescherming (eis van I-SZW). 
- Kijk ook eens naar NEN689 (m.n. hs. 5.1)