Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020 -

Prinsjesdag 2020
Op de derde dinsdag van september vond Prinsjesdag weer plaats. Hier werden de begrotingen van de verschillende ministeries en de Miljoenennota gepresenteerd voor het jaar 2021. In de Miljoenennota staat economisch herstel centraal. Het kabinet wil met duurzame investeringen uit de crisis komen. De begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de chemiedistributie het meest direct relevant. De begrotingen bouwen vooral voort op reeds bestaand beleid en introduceren daarnaast nieuw beleid. 
 
In financiële zin bevat de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat geen aanpassingen die specifiek voor de chemiedistributie van belang zijn. Wel wordt in de stukken een aantal relevante opmerkingen gemaakt:
  • Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een ramp of crisis voorkomen of de gevolgen er van beperken. Onder de Omgevingswet is het Besluit kwaliteit leefomgeving opgesteld. Hierin is o.a. vastgelegd dat er een Register voor externe veiligheidsrisico’s moet komen, dat door I&W wordt beheerd en dat voor eenieder langs elektronische weg toegankelijk moet zijn (artikel 10.8 Bkl). Ook VHCP-leden die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden in dit register opgenomen.
  • Naast milieurisico’s richt I&W zich in het kader van de omgevingsveiligheid ook op financiële risico’s die samenhangen met saneringsopgaven. Bedrijven moeten op voorhand laten zien hoe zij invulling geven aan het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’. Met dit beleid lijkt I&W weer aan de slag te willen met de vormgeving van een stelsel voor financiële zekerheidstelling. De insteek is dat bedrijven moeten voorkomen dat na een faillissement, de samenleving met eventuele omgevingsschade blijft zitten. De bedrijven zouden daarom vooraf financiële zekerheid moeten stellen.
  • Het ZZS-beleid is gericht op het terugdringen van emissies van ZZS in de leefomgeving. Bij emissies naar lucht en water is dat vormgegeven door het gebruik van ZZS te vermijden en substitutie van ZZS door een minder gevaarlijke stof of door het productieproces aan te passen. Verder geldt voor de emissies een minimalisatieverplichting. Via een proces van een vijfjaarlijkse melding aan bevoegd gezag van de maatregelen die de producenten nemen om gebruiken en emissies van ZZS terug te dringen, wordt een continu proces van verbetering beoogd. De eerste vijfjaarlijkse melding van ZZS-emissies aan bevoegd gezag eindigt op 1 januari 2021. Na die datum ontstaat een beter beeld van de omvang en verspreiding van ZZS in de leefomgeving en op de maatregelen die worden genomen om ZZS in de leefomgeving terug te dringen. Afhankelijk daarvan zal de overheid beoordelen of het noodzakelijk is om via regelgeving extra inspanningen van bedrijven te vragen.
  • Het beleid en de ambities van het kabinet zijn in lijn met die in de aangekondigde Chemicals Strategy for Sustainibility die is ingegeven door de ‘zero pollution ambition for a toxic free environment’ zoals geformuleerd in de Green Deal van de Europese Commissie. Wanneer deze Europese documenten nader worden uitgewerkt kan hier uiteraard wel aanpassing van Nederlandse regelgeving uit voortvloeien.
Zie hier de Miljoenennota en alle begrotingen.