Toekomstverkenning veiligheid chemiesector

Toekomstverkenning veiligheid chemiesector -

Het RIVM heeft geïnventariseerd welke politiek-bestuurlijke, economische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen de komende jaren invloed kunnen hebben op de (arbeids)veiligheid in de chemiesector. Het RIVM heeft de inventarisatie in opdracht van het ministerie van SZW uitgevoerd. Kennis over deze ontwikkelingen helpt het ministerie om beleid over deze bedrijven te vormen.
 
Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste ontwikkeling voor de chemiesector de energietransitie is. De komende jaren zal het gebruik van grondstoffen en energiebronnen verschuiven van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Hiermee kunnen de risico's voor werknemers veranderen, zowel in positieve als negatieve zin.
 
Een ongunstige economische situatie of een verslechterde concurrentiepositie van de Nederlandse chemiesector kan bedrijven aanzetten tot kostenbesparingen. In het algemeen geldt dat kostenbesparingen onveiligere arbeidsomstandigheden kunnen veroorzaken.
 
Digitalisering en automatisering zullen op steeds grotere schaal in de chemiesector worden ingezet. In het algemeen wordt de werkomgeving hierdoor voor werknemers veiliger. Dat komt doordat zij de processen steeds meer op afstand kunnen aansturen, bijvoorbeeld met robots. Tegelijkertijd kunnen onveilige situaties ontstaan door de kans op verstoringen in de ICT.
 
Een steeds groter wordend risico is de veroudering van installaties die al lange tijd meegaan. Dit vraagt om goed beheer en onderhoud van bestaande installaties. Ook kennis en organisaties kunnen verouderen, mede door de snelle digitale ontwikkelingen. Zie hier.