‘Zeer Zorgwekkende Stoffen'

‘Zeer Zorgwekkende Stoffen' -

In 2016 is afgesproken dat de bevoegde gezagen een uitvraag doen bij bedrijven om in beeld te krijgen welke ZZS in Nederland worden gebruikt en geëmitteerd naar water en lucht, hoe deze ZZS in vergunningen zijn opgenomen en wat bedrijven hebben gedaan om te voldoen aan hun verplichting om de emissies te  minimaliseren. De deadline van 1 januari 2021 voor het aanleveren van informatie,  is nog altijd niet door alle bedrijven en bevoegde gezagen gehaald. Daarom wordt onderzocht hoe die uitvraag in het vervolg beter kan worden vormgegeven. De rapportage van dit project wordt eind 2021 verwacht. Tevens is het gesprek tussen rijk en bevoegde gezagen gaande over het centraal opslaan en landelijk delen van de verkregen data. Dit zou de bevoegde gezagen inzicht moeten geven in de voortgang van de minimalisatie van ZZS en helpen in het werkproces.

In opdracht van I&W voert Berenschot/Arcadis nu een evaluatie uit van het ZZS beleid over de jaren 2016 – 2021. De resultaten worden in het voorjaar van 2022 verwacht. Op basis van deze evaluatie, maar ook op basis van praktijkervaringen met ZZS kijkt de Staatssecretaris of het huidige beleid voldoende effectief is en op welke punten nog aanscherping noodzakelijk is.

Tot slot is de Staatssecretaris gevraagd te onderzoeken of en hoe cumulatie bij de emissie van ZZS voortaan kan worden meegewogen in de risico-inventarisatie bij vergunningverlening. Daarop heeft hij het RIVM gevraagd in kaart te brengen in hoeverre het huidige stelsel al ruimte biedt voor het uit voorzorg meewegen van dat soort effecten.