Aanstaande wijzigingen in de REACH-informatie-eisen

Aanstaande wijzigingen in de REACH-informatie-eisen -

De Europese Commissie heeft bepaalde informatie-eisen voor het registreren van chemische stoffen onder REACH herzien. De update van de REACH-bijlagen verduidelijkt de informatie die bedrijven in hun registraties moeten indienen en maakt de evaluatiepraktijken van ECHA transparanter en voorspelbaarder. De wijzigingen worden begin 2022 van kracht en bedrijven moeten zich voorbereiden. ECHA zal eind 2021 meer advies publiceren.
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen:

 • eisen voor oplosbaarheid in water van metalen en moeilijk oplosbare metaalverbindingen;
 • vereisten voor in-vitrotests voor oogirritatie en in-vivotests voor huid- of oogirritatie;
 • vereisten en aanpassingen voor onderzoeken naar toxiciteit bij herhaalde toediening van 28 dagen en 90 dagen;
 • specifieke regels voor het aanpassen van reproductietoxiciteitsstudies;
 • algemene regels voor aanpassing op basis van:
  • gebruik van bestaande gegevens;
  • bewijskracht;- op de stof afgestemde blootstellingsgestuurde tests; en
  • groepering van stoffen - in het bijzonder stoffen met een onbekende of variabele  samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen;
 • nieuwe regels voor het aanpassen van studies over lot en gedrag in het milieu op basis van een lage octanol-waterverdelingscoëfficiënt;
 • nieuwe specifieke regels voor aanpassing voor dissociatieconstante en viscositeit; en
 • aanvullende eisen voor tests op het gebied van de gezondheid van de mens en het milieu die moeten worden uitgevoerd bij voldoende hoge doses.