Acties voor actuele REACH registratiedossiers

Acties voor actuele REACH registratiedossiers -

REACH registratiedossiers zijn regelmatig niet up-to-date, bijv. omdat het volume is gewijzigd of er nieuwe informatie beschikbaar komt over gebruik of gevaareigenschappen van de stof. De Staatssecretaris van I&W spant zich in Brussel bij de REACH-revisie in voor het verduidelijken van de verplichting tot het actualiseren van dossiers. Hij wil een termijn opnemen waarbinnen nieuwe informatie moet worden verwerkt. 
Tevens wordt erop gewezen dat het percentage dossiers dat ECHA volledig moet doorlichten is verhoogd van 5% naar 20%. Hierbij wordt voorrang gegeven aan stoffen die in grote volumes op de markt worden gebracht en op (mogelijk) schadelijke stoffen. Indien lacunes worden gesignaleerd en een betrokken Nederlands bedrijf niet of niet afdoende reageert op een verzoek tot aanvulling op het dossier, treedt de ILT op.