Gezondheidsraad over classificatie carcinogeniteit 1-tert-butoxypropaan-2-ol en 1-broompropaan

Gezondheidsraad over classificatie carcinogeniteit 1-tert-butoxypropaan-2-ol en 1-broompropaan -

De Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft een conceptrapport gepubliceerd voor de stof 1-tert-butoxypropaan-2-ol (1-tert-Butoxypropan-2-ol) - casnr. 57018-52-7. Op basis van de voorstellen van de commissie kan de minister besluiten om de stof al dan niet als mutageen in geslachtscellen en/of als kankerverwekkend aan te merken. De commissie adviseert om de stof niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen en wel te classificeren als een stof die ervan verdacht wordt kankerverwekkend voor de mens te zijn. Op dit conceptrapport kan commentaar worden geleverd bij de heer David A. Dezentje, e-mail: draftOSH@gr.nl tot uiterlijk 13 augustus 2021.

Daarnaast heeft deze commissie een conceptrapport gepubliceerd voor de stof 1-broompropaan (1-bromopropane) casnr. 106-94-5. De commissie adviseert eveneens om om 1-broompropaan niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen en wel te  classificeren als een stof die ervan verdacht wordt kankerverwekkend te zijn voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 2) en te kenmerken met H351 (verdacht van het veroorzaken van kanker). Op dit conceptrapport kan commentaar worden geleverd bij mevrouw Emma E.J. Kasteel, e-mail: draftOSH@gr.nl tot uiterlijk 13 augustus 2021.