Vernieuwde EU-exportregels voor dual-use-goederen

Vernieuwde EU-exportregels voor dual-use-goederen -

Vanaf september 2021 is de vernieuwde EU-verordening voor de export van dual-use-goederen van kracht. Dual-use-goederen zijn producten, diensten en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Deze dual-use-verordening bepaalt dat een vergunning nodig is voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik die voorkomen op een bijbehorende lijst. 

Via een vergunningensysteem regelt de verordening controle op de handel in producten. De
producten waarvoor dit geldt zijn gebaseerd op internationale afspraken, o.a. het verdrag over chemische wapens (OPCW). Naast goederen kan het gaan om goederen waarin zich bepaalde stoffen bevinden of om stoffen als zodanig. Vergunning voor export buiten de douane-unie van de EU is nodig voor goederen, stoffen, materialen, technologie, technische bijstand en dergelijke die staan in bijlage I bij de verordening. Voor bepaalde bestemmingen zijn voor bepaalde stoffen vereenvoudigde regels van toepassing. Dat kan een door de EU afgegeven vergunning zijn. 

Er is in de gewijzigde verordening meer aandacht voor cybersecurity en voor mensenrechten. Het stelsel van exportvergunningverlening in Nederland verandert niet. Nederland toetst bepaalde aanvragen van exportvergunningen voor dual-use-goederen op de mensenrechtensituatie in het land van eindbestemming en hanteert al het beleid van het verplicht stellen van een eindgebruikersverklaring en een intern compliance programma bij bepaalde vergunningen. Er komt wel meer aandacht voor cybersurveillancetechnologie. Daarnaast wordt het doen van transacties die weinig risico opleveren vereenvoudigd voor bedrijven door middel van een algemene vergunning voor intra-company exporten en voor de export van bepaalde cryptogoederen. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om de looptijd van bepaalde vergunningen te verlengen, zodat exporteurs minder vaak een nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. Zie hier.